VÍDEOS TÉCNICAS 5° KYU

 
Suwari waza gyaku hanmi katatedori ikkyo (hasta el segundo 15):